О НАМА

Историјат

Независни синдикат железничара Србије основан је 26.11.1992.год.

 • НСС ОВ Србије – Независни струковни синдикат отправника возова Србије, (основан 26.11.1992, решење бр. 110-00-278/92-02).
 • НСС СТП Србије – Независни струковни синдикат саобраћајно транспортних послова Србије, (мења име 07.12.1993, решење бр. 110-00-134/93).
 • НСЖ СТП Србије – Независни синдикат железничара саобраћајно транспортних послова Србије, (мења име 05.04.1995.).
 • НСЖ Србије – Независни синдикат железничара Србије, (мења име 15.12.2000, решење бр. 110-00-49/98-02).

Ова горе поређана имена синдиката говоре да се синдикат у време транзиције прилагођавао ситуацији и времену, сврси и циљу с обзиром на групацију запослених које заступа, представља и чије интересе штити.

Оснивању Независног струковног синдиката отправника возова (НССОВС) претходило је незадовољство запослених око начина спровођења провере стручне оспособљености. Поводом тога формиран је Иницијативни одбор за преговоре са послодавцем, који је имао за задатак да докаже оправданост захтева запослених. Иницијативни одбор је тада прикупио око 12.000 потписа за бојкот периодичних испита. Иницијативни одбор је након тога приступио припремама за организовање Оснивачке скупштине НССОВС, која је одржана 26.11.1992.

Повод за настајање овог синдиката као новог облика синдикалне организованости су вишеструки:

 • претходни синдикат инертан, статичан и не испуњава основни циљ свог постојања,
 • појављивање нових облика синдикалне организованости (синдикални плурализам) и њихово утапање у дотадашње „сивило“ синдикалног деловања,
 • циљ да НСС ОВ Србије и остали облици и имена овог синдиката које носи кроз време транзиције, никада не буду у служби државе, политике, странака и послодавца, што значи да буде независан, и томе слично.

У следећих 10-так година синдикат је неколико пута мењао име, да би коначно 1998.године добио свој садашњи назив Независни синдикат железничара Србије (НСЖС), са жељом да у своје редове окупи све делатности у предузећу.

Почетком 2000-тих активно учествује у свим битним догађајима како у држави тако и у оквиру предузећа. НСЖС постаје једна од перјаница синдикалне борбе у ново трансформисаном ЈП Железнице Србије, организује и успешно спроводи штрајк 2001. и активно учествује у изради Колективног уговора.

То је до данас ова синдикална организација и испунила према свом чланству (око пет хиљада запослених) железничара, одолевајући свим видовима притисака: политичких, страначких, синдикалних, чланова пословодних органа предузећа и сл. Остала је на линији својих програмских опредељења поштујући одредбе МОР-а, свога Статута и осталих аката, као и све акте државе и предузећа.

Верујте у нас !

Програм НСЖС

Крајем новембра 1992.године, у Београду је основан Независни струковни синдикат отправника возова Србије,
због незадовољства тадашњим синдикатом и потребом за деловањем на нов начин. Током година постојања, НССОВС се
прилагођавао интересима чланства да би 1997.године променио и добио садашње име Независни синдикат железничара Србије.(НСЖС).

НСЖС је формиран као интересна организација, на демократским принципима одлучивања, самосталан је и независно делује у односу
на органе предузећа, државе и политичке партије.

Пут реструктурирања подразумева стварање стабилног и уређеног предузећа али на том путу су неминовне корените промене уређења.
Због тога је циљна улога синдиката вишеструка и огледа се у заштити радних, економских, социјалних и професионалних интереса.

Oснoвни и трajни прoгрaмски зaдaтaк НСЖС је зaштита и побољшање социјално-економског положаја и поштовање синдикалних права и слобода
запослених, а у наредном времену у зависности од актуелности, потрeбе и важности, циљеви и задаци биће допуњавани ефикасним деловањем
и проналажењем решења за проблеме.

У остваривању задатих циљева и заштити интереса запослених и чланова, НСЖС ће користити сва легитимна и легална средства
синдикалног деловања која гарантује Устав РС.

Члан НСЖС може бити сваки запослени у Друштвима железнице Србије који прихвата Статут и Програм НСЖС и редовно плаћа
чланарину а која се мора јавно и одговорно распоредити према интересу чланства. Остваривање Статутарне функције НСЖС,
као кључни услов мора бити отворен однос према сваком члану НСЖС, рад мора бити јаван тако да све информације и сва документа
морају бити доступна члановима и тежити да што већи број чланова учествује у доношењу одређених одлука, чиме се постиже да је
одлука демократичнија, да је рад успешнији, што доноси да је НСЖС стабилнији.

За постизање задатих циљева и задатака НСЖС мора показати јединство, снагу и озбиљност, а то се постиже само масовношћу чланства.

Питање унутрашње организације треба решавати у наредном периоду и то мора бити један од кључних програмских задатака НСЖС.
Дефинисати територијални и функционални принцип организовања, прилагодити организационој структури предузећа у којој ће НСЖС
успешније остварити своју улогу и циљеве на заштити интереса и права својих чланова и привући остале запослене у своје редове.

У наредном периоду ГО НСЖС у сарадњи са Одборима НСЖС посветиће се:

Колективном преговарању којим би се побољшала зарада, услови рада, безбедност и заштита на раду на раду.

Основни циљ је да се обезбеди побољшање материјалног положаја запослених, услова рада, сигурност посла, програм решавања вишка
запослени и синдикална заштита.

Закључени Колективни уговор за АД ЖС треба да буде друштвени стандард и претпоставка за нормално функционисање предузећа те се мора
инсистирати и обезбедити примена и поштовање свих одредби КУ.

Измене и допуне важећег КУ или евентуално закључивање новог КУ,треба спровести у преговорима са послодавцем (и оснивачем), тежити да
се задрже постојећа уговорена права и прецизно дефинишу до сада нејасна права.

Циљ овог поступка треба да обезбеди повећање зарада запослених, вредновање рада поштовањем степена образовања, сложености рада,
услове рада, радни стаж и одговорност, чиме би се побољшао материјално-социјални положај, углед и достојанство, на основу
професионализма и струке, свих запослених.

Одборима Друштава  пружити помоћ ради утврђивања и унапређења позиција,
поштовање КУ и аката Друштава, припреми у преговорима за закључивање новог КУ, изради социјалног програм уколико дође до утврђивања
вишка запослених или током приватизације.

Једна од основних права запослених је безбедност и здравље на раду (БЗР) која се гарантује Законом о безбедности и здрављу на раду,
и којим је регулисано унапређење услова рада, заштита здравља запослених превенција повреда и професионалних обољења. У том циљу
активности НСЖС треба усмерити на едукацији синдикалних представника о улози синдиката у области БЗР, учешће у Одбору БЗР, поштовање
прописа везаних за БЗР и унапређење БЗР.

Покренути иницијативу за утврђивање скраћеног радног времена за одређене послове у извршној служби као и измене Закона о пензијском
и инвалидком осигурању, за увођењем стажа са увећаним трајањем за послове у извршној служби.

Инсистирати да отпремнина не буде једини начин решавања евентуалног вишка запослених, већ изнаћи решења кроз дошколовавање,
преквалификацију, доквалификацију, како би се евентуални вишак запослених распоредио на пословима где је исказан мањак извршиоца.

КУ регулисати питање заштите синдикалних представника и праћење примене, а уз то стручно оспособљавање синдикалних представника за примену
законских и других прописа ради брзог и успешног решавања проблема везаних за рад и радни однос.

Правна заштита, образовање, информисање и маркетинг

Снага синдиката је и правна заштита чланова и огледа се у пружању бесплатне радно правне заштите свим члановима којима је потребна,
а зависи од координације представника синдиката и њиховим деловањем према централи синдиката и пословодству. У том циљу чланове НСЖС
треба информисати о правима и обавезама из радног однос, безбедности и здравља на раду и било ког
вида дискриминације.

Правним саветима, обезбеђивањем правне стручне помоћи и заступање чланова, показаће колико је НСЖС способан да заштити сваког
члана који се суочи са дисциплинским поступком, технолошким вишком, отказом, мобингом или самовољи пословодства.

Такође је потребна правна помоћ и правно заступање члана пред судом ангажовањем адвоката. У циљу заштите чланова, треба пружити
помоћ (логистику) Одборима и појединцима ради бољег и ефикаснијег рада.

За успешан рад НСЖС потребно је свакодневно унапређивање рада а један од првих корака је и оспособљавање (едукација) синдикалних
представника како би се обавезао на активнији рад и пренео стечено знање на чланство. Оспособљен (едукован) синдикални
представник може брзо и ефикасно да реши радно правне проблеме.

У пракси у предходном периоду се показало да су проблеми углавном настајали у Одборима и у том смислу потребан је
систематски рад на образовању чланства и представника синдиката па је потребно израдити план синдикалног образовања.

Посебан елемент рада НСЖС је информисање унутар НСЖС тако што ће се чланство благовремено и истинито информисати о предузетим
активностима органа и носиоца функција НСЖС.

Поред информисања из радно правног односа и активности органа и носиоца функција, мора постојати и обрнути проток информација и
могућност да чланство даје предлоге и мишљења за рад синдиката, које ће допринети правовременом доношењу значајнијих одлука.

Директан разговор са садашњим чланством и потенцијалним члановима најбољи је начин комуникације и информисања, што се постиже константним
обиласком Одбора од стране носиоца функција НСЖС.

У циљу правовременог и објективног информисања, потребно је интезивно информисање и комуникација са чланством путем интернет
презентације који ће се стално ажурирати, синдикалног листа “Скретница“, чиме би се показала транспарентност – јавност рада.

Поред информисаности, активна интернет презентација доприноси и сопственом маркетингу НСЖС, коме треба посветити посебну пажњу.
Рад на маркетингу интезивирати путем презентација, промоција, пропагантног и рекламног материјала, спонзорства, анкета, интервјуа и др.

Унутрашња организација, јачање, омасовљење НСЖС и синдикална сарадња

Уређењу НСЖС мора се посветити посебна пажња и то на уређењу сопствених односа које ће имати за циљ стварање јединства и поверења код чланства.

Успешност у раду НСЖС може се постићи сталним развојем и прилагођавањем условима у којима радимо и живимо. НСЖС мора бити способан да одговори на захтеве чланова и решавање њихових проблема.

Уз сталну активност да се сачува садашњи број чланова, треба радити на организовању нових Одбора у деловима Друштава која нису заступљена.

Масовност је најјача снага синдиката, коју треба постићи реализацијом изворних функција, јасним принципом и системом организовања како би садашњи чланови и потенцијални чланови, усаглашавали различите специфичне интересе у општи јединствени став и истицање јасних ставова о сваком проблему у предузећу.

Такође, ради реализације функција НСЖС, потребно је јасно дефинисати надлежност и одговорност органа и носиоца функција као и стабилан вид финансирања, стриктном поштовању Статута и Програма НСЖС, а појединци и Одобри који не поштују одредбе Статута и Програма, морају сносити консеквенце-последице.

Нови људи нове идеје, и у том смисли треба:

 • Спровести кадровску обнову, укључити у рад органа млађе активисте који су синдикално опредељени,
 • Утврдити јасне критеријуме за избор чланова органа и носиоца функција.

Такође треба створити услове, Статутарне и Програмске, за формирањем Секције младих и Секције жена НСЖС. Првенствено спровести анкету међу тим интересним групама о заинтересованости и активнијем учешћу у плану рада тих Секција.

Секције би имале за циљ едукацију младих о улози синдиката и интеграцију у синдикалне органе, заштити женских права и њиховој већој заступљености у органима НСЖС и другим питањима везаних за питања младих и жена на раду и у вези са радом.

Треба наставити и јачати сарадњу са синдикатима унутар Уније и проширити сарадњу са осталим синдикатима у предузећу ради остваривање заједничких интереса кроз заједничке наступе према послодавцу и оснивачу, формирањем заједничких тимова, изношења ставова у средствима јавног информисања.

У циљу ефикасније заштите интереса чланова и пружање стручне помоћи у реализацији појединих програмских циљева, потребна је активнија сарадња и учешће у Конфедерацији слободних синдиката (КСС) као једне сродне централе на нивоу Републике Србије.

Такође, је потребна синдикална сарадња са сродним синдикатима у региону и шире, као и чланству у међународним синдикалним организацијама, у циљу побољшања и квалитетнијег рада, размени професионалног и синдикалног искуства, информисања и упознавања са нашим проблемима.

Економски и социјални програм

Због познате економске ситуације у земљи и висине зараде у предузећу, потребно је кроз акције и активности омогућити члановима НСЖС материјалну помоћ и олакшице.
У том циљу треба:

 • наставити са доделом бескаматних солидарних позајмица и створити услове за повећањем броја на месечном ниву и висине позајмице,
 • створити услове за формирање Фонда солидарности на нивоу НСЖС, који би имао за циљ пружање једнократних новчаних помоћи у случајевима обољења и елементарних непогода прецизно регулисаних Правилником,
 • створити услове за куповину огревног материјала и друге робе и услуга по приступачним ценама и на одложено плаћање, склапањем Уговора са трговинским и услужним предузећима,
 • омогућити повољније коришћење рекреативних одмора не само члановима НСЖС већ и члановима њихових породица, кроз приступачне аранжмане и повољнији начин отплате. С тим у вези размотрити могућност оснивања сопствене туристичке агенције.
 • организовање хуманитарних акција за прикупљање средстава за појединце
 • и друге синдикалне понуде са повољним условима.

Однос према политичким партијама

Односи у држави у којој живимо неминовно показује да одлучујуће одлуке које се тичу железнице и запослених на железници се доносе у политичким круговима. Самим тим се намеће да се синдикални захтеви који се односе на побољшање материјаног и социјалног положаја и радну сигурност запослених, могу остварити лобирањем или сарадњом са политичким стуктурама које имају представнике у државним органима уз услов поштовања политике неутралности НСЖС.